Definicje

Usługodawca – działalność gospodarcza Cubenz Marcin Cudzik, ul. Franciszkańska 102, 75-255 Koszalin, NIP: PL669-228-89-18, REGON: 331294850.

Aplikacja Mobilna (Dogest) – oprogramowanie przeznaczone na smartfony z systemem iOS i Android możliwe do pobrania przez Użytkownika za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi.

Serwis (Dogest) – www.dogestapp.com oraz każda podstrona internetowa utrzymaną w tej domenie.

Użytkownik – każda osoba, która zarejestrowała się w aplikacji Dogest.

Profil Psa – wszystkie informacje, które użytkownik zawiera podczas rejestracji konta w Aplikacji Mobilnej: imię psa, rasa psa, zdjęcie psa, data urodzenia psa, waga psa, opis psa oraz lokalizacja domowa.

Usługa – umożliwianie Użytkownikowi korzystania z wszystkich funkcji Serwisu i Aplikacji Mobilnej w celu w celu umawiania się na wspólne spacery, zamieszczania informacji o swoim psie oraz przeglądania aktualnie spacerujących Użytkowników na mapie okolicy.

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usługi drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

Zawarcie umowy.

Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony uważa się za zawartą z chwilą kiedy Użytkownik dokona Rejestracji i założenia konta w Aplikacji Mobilnej.

Ponadto z chwilą zawarcia Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną Użytkownik oświadcza, że:

 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Rejestracja i założenie konta.

Rejestracja i założenie konta w Aplikacji Mobilnej wymaga:

 • dokonania autoryzacji za pomocą posiadanego konta Facebook,
 • wysłania poprawnie wypełnionego Profilu Psa.

Warunki techniczne

Aplikacja Mobilna działa na następujących urządzeniach:

 • smartphony iPhone – wersja systemu Apple iOS 8.2 lub wyższa,
 • smartwatch iWatch – wersja systemu Apple Watch OS1 lub wyższa,
 • smartphony oparte o system Android – wersja systemu Google Android 4.0.3 lub wyższa.

Aby móc korzystać z Aplikacji Mobilnej niezbędne jest:

 • zainstalowanie Aplikacji Mobilnej w pamięci Urządzenia Użytkownika,
 • połączenie z siecią internet,
 • posiadanie konta w serwisie Facebook lub emaila,
 • zgoda na udostępnianie położenia (geolokalizacja).

Prawa i obowiązki stron

Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usługi.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Usługi,
 • wysyłania na adres email Użytkowników komunikatów związanych z funkcjonowaniem Usługi,
 • modyfikacji świadczonej Usługi, narzędzi oraz sposobu działania bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Usługi i Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności z tym związanych, z tytułu których Użytkownicy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

Użytkownik korzystając z Usługi zobowiązany jest do powstrzymania się od:

 • publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste,
 • wykorzystywania Usługi do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 • korzystania z Serwisu, Aplikacji Mobilnej oraz Usługi w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, w sposób sprzeczny z prawem, naruszający poszanowanie ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 • zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
 • w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem Usługodawca może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego konto, usunąć treści udostępniane przez Użytkownika, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 • podjęcia wszelkich innych kroków zapewniających działanie Serwisu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

Odpowiedzialność

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Serwisu, Aplikacji Mobilnej i/lub Usługi przez Użytkownika, a w szczególności za korzystanie z Serwisu, Aplikacji Mobilnej i/lub Usługi w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującego prawa i Regulaminu. Powyższe dotyczy również instalacji Aplikacji na Urządzeniu, do którego Użytkownik nie posiada żadnych praw.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika w Aplikacji Mobilnej. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej – praw osób trzecich.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania lub modyfikacji dostępnych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej funkcjonalności.

Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia świadczenia Usługi, z uwagi na konieczność usunięcia zagrożenia, konserwacji, przeglądu, modyfikacji lub rozbudowy infrastruktury technicznej lub Aplikacji Mobilnej.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu, Aplikacji Mobilnej i/lub Usługi z powodu Siły Wyższej.

Postanowienia w zakresie odpowiedzialności nie naruszają przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, ze szczególnym uwzględnieniem praw Konsumenta.

Z faktu, że Aplikacja Mobilna i/lub Serwis mogą być łączone poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.

Ochrona danych osobowych

Usługodawca zapewnia ochronę powierzonych mu danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182).

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w celu realizacji usługi.

Dane osobowe wynikające z profilu Facebook nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Zakończenie korzystania z Usługi

Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Usługi. Rezygnacja z korzystania z Usługi jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną również wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usługi (blokując lub usuwając jego Profil), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

 • podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; naruszył zasady bezpieczeństwa Serwisu, określone powyżej;
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu i/lub udostępnienia Usługi, bądź godzące w dobre imię Usługodawcy.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Usługi, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn działalności Serwisu i/lub świadczenia Usługi. W takim wypadku Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

Postanowienia końcowe

Zapisy niniejszego Regulaminu stosuje się od dnia 27 sierpnia 2015 roku.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym zawiadomi Użytkowników drogą elektroniczną.

Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonej Usługi rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.